CO2-compensatie?

Bij de verbranding van fossiele energiebronnen (bijv. steenkool, benzine, kerosine) komt koolstofdioxide (CO2) vrij in de atmosfeer. CO2 is verantwoordelijk voor het grootste percentage van de door de mens veroorzaakte broeikasgassen. Elke vervoerswijze die fossiele brandstoffen gebruikt om personen of goederen te vervoeren, genereert CO2-uitstoot. planteenboom.org neemt maatregelen om emissies te voorkomen en te verminderen. Op deze website kunnen mensen en bedrijven vrijwillige geldelijke bijdragen leveren aan klimaatbescherming.
 
 

Compensatie van CO2 voor Klimaatneutraal het verkeer

Een transport van goederen van A naar B kan niet zonder uitstoot van broeikasgassen. Ofwel deze emissies vinden direct plaats (bijvoorbeeld verbranding van brandstoffen) of indirect tijdens de productie (bijvoorbeeld elektriciteitsopwekking). Het primaire doel van een schone transportketen moet zijn om de productie van klimaatbelastende gassen tot een minimum te beperken. Het gekozen transportmiddel moet worden geoptimaliseerd voor minder verbruik, gebruik, massa enz. De restemissies, eenmaal nauwkeurig berekend, kunnen worden gecompenseerd door andere CO2-negatieve activiteiten om een ​​klimaatneutrale vervoer beweging te bereiken.